bvekennis

Links :LijstDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)Menu OpenenMenu Openen


Aanbodmbo
Overzicht van de actuele kwalificaties en daaraan gekoppelde oudere kwalificaties die niet meer geldig zijn maar waarop nog wel deelnemers zijn ingeschreven. Hierin staan opgenomen: het crebonummer, de gehanteerde kwalificatienaam, en het niveau van de opleiding;
Aantal deelnemers per kwalificatie per mbo-instelling. voor de inschrijvingsjaren 2008-09, 2009-10 en 2010-11 gemeten op 1 oktober van het inschrijvingsjaar;
Aantal deelnemers per kwalificatie per mbo-instelling en per arbeidsmarktregio. De indeling van de 30 arbeidsmarktregio's wordt beheerd door het UWV.
Aanval op de schooluitval
Alle cijfers over voortijdig schoolverlaten per RMC regio. Zie ook de VSV- verkenner
Aequor Facts
Aequor onderzoekt ontwikkelingen op de arbeids- en onderwijsmarkt en de markt voor praktijkleren op landelijk en regionaal niveau. Met behulp van Aequor Facts is het nu ook mogelijk om zelf informatie te genereren.
Aequor Facts is opgebouwd uit vier hoofdthema’s: aantal vestigingen en werkzame personen, onderwijs, vacatures en toekomstverwachtingen. Binnen een hoofdthema kan de gebruiker vervolgens een keus maken uit verschillende onderwerpen. Zo biedt het thema ‘vacatures’ informatie over het gevraagde opleidingsniveau bij vacatures, de duur van het openstaan van vacatures en geeft het inzicht in het type vacatures (uitbreiding of vervanging). De gegevens kunnen vervolgens worden verfijnd naar bijvoorbeeld jaar, branche of regio en worden gevisualiseerd met behulp van grafieken.
Basisgegevens bekostigd onderwijs
De basisgegevens komen voort uit een initiatief van de vier grote gemeenten, het ministerie van OCW en het voormalige CFI, nu DUO. Deze partijen stelden in de jaren negentig met elkaar vast welke onderwijsgegevens de gemeenten nodig hebben om een degelijk beleid te kunnen voeren op het gebied van onderwijsachterstanden. Ook onderzoeks- en adviesbureaus en andere instanties maken gebruik van deze data die DUO beschikbaar stelt. De basisgegevens hebben betrekking op alle sectoren van het bekostigd onderwijs.​
CBS Onderwijscijfers
Op deze cijferpagina vindt u belangrijke en veel geraadpleegde StatLine-tabellen. De links tonen een selectie uit de gehele StatLine-tabel. Deze selectie is aan te passen door op de pijl met de tekst 'pas gegevens aan' te klikken. Daarnaast is er een op datum gesorteerd overzicht beschikbaar van alle StatLine-tabellen die bij dit thema horen.​​
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Selecties per thema mogelijk, o.a. onderwijs. Het Jaarboek Onderwijs in Cijfers bevat de meest actuele informatie over het onderwijs: over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven, over stromen en cohorten. Daarnaast komen speciale onderwerpen aan bod. In de 2011 editie zijn dat de prijs van een diploma in het hoger onderwijs, de carrièremogelijkheden van leraren, de achtergrond van instromers in het mbo, succes in het hoger onderwijs naar inkomsten van de ouders, het aantal achterstandsleerlingen per regio en ruim een eeuw primair onderwijs in cijfers. ​​
DANS: gegevens Onderwijsinspectie 2012
In juli 2012 zijn data van de Onderwijsinspectie over 2012 beschikbaar gekomen via DANS EASY. Ze kunnen kosteloos gedownload worden. Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs in de Toezichtkaart opbrengstenoverzichten voor de vestigingen in het Voortgezet Onderwijs. Het gaat daarbij om de integrale bestanden en dus niet om de gegevens van een steekproef.
Data overheid
Data.overheid.nl is het open dataportaal van de Nederlandse overheid. Op dit portaal vindt u onder andere informatie over open overheidsdata en het landelijke register met verwijzingen naar bestaande open datasets. Het portaal richt zich op openbare overheidsinformatie. Bevat o.a. adressen roc's. De adresgegevens zijn afkomstig uit BRIN (Basisregistratie Instellingen). Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede registratie in BRIN. Alleen de bekostigde instellingen zijn opgenomen. De X-Y-coördinaten zijn afkomstig van het bedrijf Geodan. De gegevens worden elke vier weken vernieuwd.​
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) – CFI
De IB-Groep en CFI vormen vanaf januari 2010 één organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO onderwijs mogelijk.Op deze site vindt u algemene informatie over DUO. De voormalige websites van de IB-Groep en CFI blijven voorlopig nog bestaan als aparte sites.
 
 
​  
Doorstroomatlas vmbo
Deze doorstroomatlas geeft inzicht in de onderwijsloopbanen van vmbo'ers. Groepen vmbo'ers zijn meerdere jaren gevolgd, om zo informatie te krijgen over de opleidingen die zij volgen op het vmbo en het mbo en over hun studiesucces. Jaarlijks wordt de doorstroomatlas bijgewerkt met nieuwe gegevens. Zo blijven de inzichten in de doorstroom zo actueel mogelijk.
Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE)
EPALE is an online space to exchange, showcase, and promote methods of good practice in adult education, scheduled to come online in late 2014. Individuals involved in organising and delivering adult education will be able to access an adult learning platform to share the latest developments and learn from each other. EPALE will support the following goals:
- make lifelong learning and exchange of experience a reality
- improve the quality and efficiency of adult learning
- promote equality, social cohesion and active citizenship through adult learning.
European InfoNet Adult Education
European InfoNet Adult Education is a network of leading representatives for national and international adult education in Europe. With our network, we enable and support the intensive exchange of information on adult education throughout Europe. Our correspondents in app. 34 countries provide up-to-date insights into national adult education and analyse developments in the field across Europe.
Feiten en Cijfers Ministerie OCW
De website Feiten en Cijfers is met ingang van 1 maart 2012 niet meer te benaderen. Gegevens over het onderwijsveld zijn vanaf de genoemde datum te vinden op www.duo.nl
Inspectie van het Onderwijs
Hier vindt u informatie over de kwaliteit en prestaties van het onderwijsbestel. Voor wat betreft beroepsonderwijs en volwasseneneducatie:
Toezicht Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Examenleveranciers
Transitielijst oude en nieuwe crebonummers april 2010
Beoordeling opbrengsten bekostigd mbo
Beoordeling opbrengsten niet bekostigd mbo​
Kans op Werk
De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft veel informatie over middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven beschikbaar. Kansopwerk.nl bundelt de informatie over opleidingen, stage- en leerbanen en de arbeidsmarkt.
 
Deze website bevat ondermeer:
- kans op werk en kans op stage in de 30  arbeidsmarktregio's
- alle rapportages, SBB Barometers en Basiscijfers Jeugd van de kenniscentra en SBB
- de mogelijkheid om te zoeken op opleiding, regio, kansen en crebo
- informatie over maatwerk
Kerncijfers Schoolverlatersonderonderzoeken
De cijfers op deze website zijn gebaseerd op de schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. In het kader van deze onderzoeken worden jaarlijks de gediplomeerde schoolverlaters en afgestudeerden van het VO, het MBO en het hoger onderwijs geënquêteerd. Voor meer informatie zie de ROA website over de schoolverlatersonderzoeken.
MBO Raad
Naast nieuws uit de sector, beleidsdocumenten en feiten en cijfers, publiceert de MBO Raad ook benchmarks.​
Ministerie OCW- Algemeen portaal
Algemeen portaal van het Ministerie OCW. Bevat informatie over de organisatie van OCW, nieuws en beleidsinformatie (o.a. kamerstukken, brieven, rapporten, feiten en cijfers)​
Ministerie OCW: Trends in Beeld - kerncijfers
De site is ingericht rondom de belangrijkste doelen en functies van deze stelsels en de verantwoordelijkheid van de minister van OCW. Voor onderwijs: Onderwijsbestel, toegankelijkheid, kwaliteit, doelmatigheid en socialisatiefunctie. De meest actuele nationale en internationale data zijn opgenomen. Uitgebreide omschrijvingen van de figuren en tabellen (stand 20/9/2011) zijn ook beschikbaar in de publicatie 'Trends in Beeld'​
Monitor Trends in Beeld
De Monitor Trends in Beeld geeft een beeld van de kwaliteit en prestaties van de Nederlandse onderwijs-, cultuur- en wetenschapsstelsels. De meest actuele nationale en internationale data zijn opgenomen.
Open Onderwijsdata
Op deze website worden onderwijsgegevens in de vorm van datasets weergegeven. Het nieuwe Leverbeleid van DUO impliceert o.a. dat voor 'derden' zogenaamde
'etalagebestanden' beschikbaar worden gesteld. Deze bestanden bevatten een dwarsdoorsnede van de algemene informatiebehoefte van DUO-klanten.
ReferNet
ReferNet Nederland is een gezamenlijk project van ecbo en Cedefop, de Europese organisatie voor het beroepsonderwijs. ReferNet heeft als doel om onderzoeks- en beleidsinformatie over het beroepsonderwijs van en naar Europa te verspreiden.
RWI
De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) was van 2002 tot 2012 het overlegorgaan en expertisecentrum van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI is gestopt per 1 juli 2012. Deze site blijft in de lucht tot 1 juli 2013. Zo blijven de producten van de RWI nog één jaar digitaal beschikbaar.
SBB
SBB is de vereniging van de zeventien kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. De zeventien kenniscentra vertegenwoordigen meer dan veertig verschillende branches.
Stamos
Stamos is de databank voor arbeidsmarktinformatie over onderwijssectoren. Hier zijn de belangrijkste openbare cijfers over de vraag naar en het aanbod van onderwijspersoneel gebundeld en toegelicht.De gegevens zijn gerangschikt naar onderwerp, sector en regio. Het ministerie van OCW wil met dit initiatief de transparantie op de onderwijsarbeidsmarkt bevorderen.
 
VSV-verkenner
Bekijk met de VSV-Verkenner de stand van zaken met betrekking tot voortijg schoolverlaten in Nederland: op landelijk niveau, per RMC-regio, gemeente of school, bekijk de resultaten van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, maak vergelijkingen tussen gemeenten en/of scholen en bekijk andere relevante informatie.​