bvekennis

Monitors :LijstDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)Menu OpenenMenu Openen


  
  
  
  
Bereik
  
  
OnregelmatigLokaal, Regionaal, Nederland
Doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de inhoud, kwaliteit en bruikbaarheid op regionaal niveau van arbeidsmarktinformatiebronnen, de mogelijke lacunes erin en het feitelijke gebruik ervan. Research voor Beleid en EIM voerden het eerste deel van het onderzoek uit (naar de inhoud en de kwaliteit van bronnen alsmede naar wat de literatuur zegt over de bruikbaarheid) en CAB Groningen het tweede deel (naar de bruikbaarheid en het feitelijke gebruik en verdere wensen volgens de gebruikers). De resultaten van het onderzoek dienen als input voor een advies van de RWI over de toekomstige inrichting van de regionale arbeidsmarktinformatie. Dit advies sluit aan op de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie, die UWV WERKbedrijf samenstelt in het kader van haar opdracht regio’s van arbeidsmarktinformatie te voorzien.
  
ecboOnregelmatig1994 / 2008 / 2011.....Nederland, Europese_Unie
In deze monitor worden basisvaardigheden van volwassenen gemeten en in internationaal vergelijkend perspectief gezet. In 1994 voerde het Max Goote Kenniscentrum in Nederland het IALS-onderzoek (International Adult Literacy Survey) uit. In 2008 verzorgde het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) het ALL-onderzoek (Adult Literacy and Life Skill Survey).
  
ROAHalfjaar2009 -Regionaal, Nederland
Twee keer per jaar vindt een meting via het internet plaats voor de Arbeidsmarktmonitor. Aan de deelnemende bedrijven, het werkgeverspanel, worden een aantal vragen voorgelegd die kunnen gaan over openstaande vacatures, instroom, uitstroom, mobiliteit, functieontwikkelingen, innovaties en scholingsinspanningen. De resultaten worden beoordeeld door het ROA: Researchcentrum Onderwijs Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht.
  
RegioplanJaarlijks1999- 2008Nederland
Jaarcijfers voor vacatures voor directiefuncties, leraren en ondersteunend personeel in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie
  
SBBVier maanden2009 -Regionaal
Basiscijfers Jeugd laat de ontwikkelingen zien op het terrein van werkgelegenheid, onderwijs en stage- en leerbanen voor jongeren voor de 30 arbeidsmarktregio's in Nederland. Er wordt in beeld gebracht wat de ontwikkelingen in de afzonderlijke regio's zijn en welke specifieke knelpunten er zijn. Ook wordt getoond wat kansrijke beroepen zijn. Deze informatie helpt partijen in de regio om gerichte activiteiten te ontwikkelen.
Deze publicatie wordt uitgebracht in samenwerking met het UWV WERKbedrijf en verschijnt iedere vier maanden. Via de links aan de rechterkant kunt u alle Basiscijfers Jeugd terugvinden. Meer informatie is te vinden op www.s-bb.nl en  www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie.
  
MBO RaadJaarlijks2006 -Regionaal, Nederland
Met de Benchmark middelbaar beroepsonderwijs laat de sector zien hoe de instellingen hun budget besteden (Financiële prestaties), hoeveel deelnemers het mbo gediplomeerd verlaten Studiesucces) en wat de deelnemers vinden van het onderwijs (deelnemersoordeel).
  
Ministerie OCWJaarlijks- 2009 voortgezet als Trends in Beeld.Nederland
Bestel in Beeld is overgegaan in Trends in Beeld en daarmee gekoppeld aan de begroting. Bevat ook voormalig Kennis in Kaart gegevens. De publicatie Trends in Beeld 2012 bevat onder andere een onderbouwing van de monitor begroting OCW, de samenvatting Education at a glance 2012 en een overzicht van de prestaties van het onderwijsbestel.
  
SBBKwartaal2007 -Regionaal, Nederland
De Barometer laat zien hoe de beschikbaarheid van stages en leerbanen zich ontwikkelt en waar mogelijke knelpunten zijn. De Barometer schenkt ook altijd aandacht aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De SBB Barometer verschijnt ieder kwartaal.
  
SBBJaarlijks2016 -Regionaal, Nederland
Met de BPV Monitor 2016 meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv). Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf, de student en de bpv-begeleider van de school.
  
ecboJaarlijks2004 -Nederland
Sinds 2004 worden de experimenten met de competentiegericht kwalificatiedossiers gevolgd door de ‘CGO monitor. In het begin richtte de monitor zich op de voortgang van het ‘herontwerp’-proces in de experimenten. De huidige meting onderzoekt de effecten van de invoering van (competentiegerichte) kwalificatiedossiers op een negental resultaatgebieden zoals deze zijn gedefinieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de MBO Raad/AOC Raad, Colo en PAEPON (Nu NRTO).
  
ROAJaarlijks2001 - hedenNederland
Jaarlijkse rapportage over de huidige en de toekomstige arbeidsmarktsituatie. Het rapport is gebaseerd op gedetailleerde arbeidsmarktinformatie naar sector, beroep en opleiding, zoals deze is opgenomen in het Arbeidsmarktinformatiesysteem (AIS) van het ROA.
  
SCPJaarlijks2005 -Nederland
Beschrijving en analyse van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking.  Het bevat kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, zorg, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid, huisvesting en woonomgeving. Ook het oordeel van de burgers wordt beschreven. In het hoofdstuk over onderwijs wordt de stand van zaken met betrekking tot de deelname aan het onderwijs en het opleidingsniveau van de bevolking weergegeven. Waar mogelijk wordt ingezoomd op enkele centrale thema’s in het onderwijsbeleid, in het bijzonder de basisvaardigheden in taal en rekenen/wiskunde en, meer in het algemeen, de kwaliteit van het onderwijs.
  
OECDJaarlijks1998 -Nederland, Europese_Unie, Wereldwijd
Education at a Glance is de meest volledige internationale vergelijking op het terrein van onderwijs. In dit jaarlijks rapport worden de onderwijsstelsels van landen over de wereld met elkaar vergeleken op basis van een breed scala aan statistische gegevens en indicatoren.
  
NA-LLLJaarlijks2010Nederland, Europese_Unie
In overleg met de Nationale Autoriteit (het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft het Nederlands Nationaal Agentschap voor LLL (NA LLL) onderzoeksbureau Research voor Beleid opdracht gegeven de nationale interim-evaluatie van het LLP uit te voeren. Deze evaluatie is afgerond en beschrijft de relevantie, effectiviteit en efficiëntie van het LLP in Nederland tijdens de eerste periode van het LLP.
  
RegioplanJaarlijks1994 -Nederland
Sinds 1994 worden voor de Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO) op persoonsniveau lesgegevens verzameld over het lesgevend personeel in het voortgezet onderwijs. Voor deze tellingen kunnen de scholen voor alle lesgevenden een online formulier invullen of hun gegevens aanleveren via roosterpakketten. Sinds IPTO 2006 voert Regioplan deze dataverzameling uit. De IPTO is onder andere van belang om informatie over vakken en de bijbehorende lesuren te achterhalen. Daarnaast berekent Regioplan, mede op basis van deze dataverzameling, sectorcijfers met het percentage bevoegd gegeven lessen.
  
CBSJaarlijksNederland
In het Jaarboek Onderwijs presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs: over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven, over stromen en cohorten. Daarnaast komen enkele speciale onderwerpen aan bod. In editie 2011 is er aandacht voor instromers van buiten het onderwijs in het hoger onderwijs, voor regionale verschillen in onderwijsniveau, voor de internationale leerling-prestaties gemeten met PISA, en voor de uitgaven per diploma.
  
JOBTweejaarlijks2001 - hedenNederland
Hét landelijke onderzoek naar de tevredenheid van mbo’ers over hun onderwijs. Uitgevoerd door IOWO, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast het rapport met het landelijke beeld maakt de JOB de uitslagen ook per instelling en sector openbaar via de website www.job-odin.nl
  
Ministerie OCWJaarlijks- 2009Nederland
Deze jaarlijkse publicatie bevat informatie over de stand van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland en de beleidsvoornemens voor het hoger onderwijs en het wetenschapsbeleid. De publicatie bevat de volgende onderwerpen: voortgang van de afspraken uit de Strategische Agenda; deelname aan en toegankelijkheid van het hoger onderwijs; kwaliteit en doelmatigheid van het hoger onderwijs.  Is vanaf 2009 voortgezet als Trends in Beeld
  
Ministerie OCWJaarlijks1995 -Nederland
In deze publicatie vindt u informatie over de meest recente cijfers over resultaat en ontwikkelingen in onderwijs, cultuur en wetenschap.  Nieuwe thema’s in Kerncijfers 2006-2010 zijn:
een analyse van schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs;
de samenhang tussen de samenstelling van de brugjaren en de latere prestaties van leerlingen;
het verband tussen het onderwijsniveau en het inkomen van de ouders.
  
CBSOnregelmatig2000 -  -Nederland
De monitor bevat indicatoren en publicaties over de jongeren van 0 tot 25 jaar op de volgende gebieden: jongeren en gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeid en justitie.
  
Platform Beta TechniekJaarlijks2006-2011Nederland
De DSP-groep monitort hoe het ervoor staat met bewegen en sport in het mbo. Hiervoor heeft het onderzoeksbureau de afgelopen jaren een 0-, 1- en 2-meting gedaan
  
RegioplanJaarlijks2004 -Nederland
In deze jaarlijkse monitor wordt in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden aan de lerarenopleidingen.
  
Ministerie van Economische ZakenJaarlijksLokaal, Regionaal, Nederland
Het Meerjaren Innovatie en Kennis Kompas, kortweg MIKK, is een hulpmiddel voor het maken van strategische en thematische keuzes op het terrein van kennis en innovatie in Nederland. Daartoe biedt deze MIKK-website een grote hoeveelheid gegevens over de maatschappelijke opgaven (in Nederland en de EU), kennisthema’s en innovatiethema’s waar in Nederland door ennisinstellingen, bedrijven en overheden op wordt ingezet. Het uitvoerende werk van MIKK is verricht door AgentschapNL, NWO en TNO. De website is gemaakt door TNO. Tot eind 2010 vond alle werkzaamheden plaats in opdracht van de programmadirectie Kennis en Innovatie. Het project MIKK was onderdeel van kabinetsprogramma Nederland Ondernemend Innovatieland, waarin 10 departementen samenwerken. Vanaf 1 januari 2011 is het MIKK ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het ministerie van EL&I zal de voortgang van de thematische inzet van topsectoren met behulp van het MIKK gaan monitoren. Het MIKK vervult zo een bijzondere rol in het bredere monitoringinstrumentarium van het bedrijfslevenbeleid van EL&I.
  
NufficJaarlijks1999 -Nederland, Europese_Unie
Actuele statistieken over internationale uitwisseling en mobiliteit in het hoger onderwijs. De cijfers geven inzicht in de laatste ontwikkelingen in internationalisering en mobiliteit. Er worden trends gesignaleerd en beleidsrelevante kanttekeningen gezet.
  
ecboJaarlijks2006 -2010Nederland
Het Sprintprogramma zet in op meer deelname van studenten aan een bètatechnische studie aan een hogeschool of universiteit, minder tussentijds afhaken of van opleiding veranderen en ze de gekozen bètatechnische studie vaker succesvol afronden en doorstromen naar de bètatechnische arbeidsmarkt.
  
NJiJaarlijks2010 -Lokaal, Regionaal, Nederland
In 2010 hebben alle 44 ROC’s één of meer zorg- en adviesteams. Dit blijkt uit het jaarlijkse monitor-onderzoek van het Landelijk Steunpunt ZAT naar de zorgstructuur van het mbo. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek vindt u in de factsheet 'Zorg in en om het mbo. Samenvatting Monitor 2010'
  
SEOJaarlijks2006-2011Nederland
In het studiejaar 2006-2007 is de Ad-monitor van start gegaan. De Ad-monitor zal de pilots tot en met 2010 volgen. In dat jaar wordt verslag gedaan van de eindevaluatie. In deze eindevaluatie komen ook de langetermijneffecten van de invoering van de Ad-programma’s aan de orde, bijvoorbeeld het effect op het rendement van het hbo en de positie van afgestudeerde Ad’ers op de arbeidsmarkt.
  
SIOBJaarlijks2012....Lokaal, Regionaal, Nederland
De monitor laaggeletterdheid is eind 2012 gestart met een pilot en vervolgens open gezet voor alle bibliotheken. De monitor wordt vanaf 2014 voortgezet in een overkoepelende ‘educatiemonitor’, waarin de educatieve functie van openbare bibliotheken (dus ook op andere gebieden dan laaggeletterdheid) op structurele wijze in kaart wordt gebracht.
  
ecboJaarlijks2007-2010Lokaal, Regionaal
In 2007 is ROC Midden Nederland gestart met een modernisering van de eigen instelling. Het richtinggevend innovatieconcept in deze transformatie is het 'Great Place to Learn'. Om het transformatieproces te monitoren zijn ROC Midden Nederland en ecbo (voorheen CINOP Expertisecentrum) een meerjarige samenwerking aangegaan, lopend van 2007 tot en met 2010. De samenwerking heeft niet alleen vorm gekregen in de aansturing maar ook in de uitvoering van deze monitor.
  
MBO RaadTweejaarlijks2011 -Nederland
De bpv-monitor is in het voorjaar 2011 uitgevoerd en brengt de mening van het leerbedrijf, de student en de mbo-instelling over de bpv in kaart.
1 - 30Volgende