bvekennis

Organisaties :LijstDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)Menu OpenenMenu Openen


  
Aequor
Het kenniscentrum Aequor is opgeheven. Het kenniscentrum Aequor heeft haar wettelijke taken m.b.t. leerbedrijven per 1-8-2015 aan SBB overgedragen. Daarover zijn alle leerbedrijven vorig jaar geïnformeerd.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: http://www.aequor.nl/
Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. De Algemene Rekenkamer is als Hoog College van Staat onderdeel van de rijksoverheid. Hoge Colleges van Staat zorgen ervoor dat de democratische rechtsstaat goed functioneert. . Ze spreken hun oordeel uit over beleid van de regering dat is vastgesteld en doen geen politieke uitspraken.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: http://www.rekenkamer.nl
AO Consult
AO Consult is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en ontwikkeling. Inhoudelijke thema's waarmee AO Consult zich bezighoudt zijn onder meer: aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, onderwijsontwikkeling, leven lang leren (EVC, in- en doorstroomtrajecten), strategisch personeelsbeleid en competentiemanagement, kwaliteitszorg en management schoolorganisaties PO en VO.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: http://www.aoconsult.nl/index
AOC Raad
De AOC Raad is de netwerkorganisatie van de AOC's (agrarische opleidingscentra) en de Vereniging Buitengewoon Groen. De Raad verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: http://www.aocraad.nl
AWTI
De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) adviseert de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. De AWTI heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de ministeries, maar ook ten opzichte van de partijen in het veld. Met zijn adviezen wil de adviesraad een bijdrage leveren aan een goed beleid dat de Nederlandse ambities op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie ondersteunt.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: https://www.awti.nl/
BIBB
Het Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) is een door de Duitse overheid ingesteld instituut voor onderzoek en advies over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
Geografisch_bereik: Europa
Webadres: http://www.bibb.de
Calibris Advies
Calibris Advies heeft per februari 2015 de opleidings- en adviesactiviteiten overgenomen van Calibris, het kenniscentrum voor zorg, welzijn en sport.
Calibris Advies is een sociale onderneming voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, leerlingen, medewerkers en organisaties.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: http://calibrisadvies.nl/
CAOP
Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en de zorg.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: http://www.caop.nl
CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: http://www.cbs.nl
CEDEFOP
Het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) is een agentschap van de Europese Unie. Cedefop ondersteunt beleidsontwikkeling over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op Europees niveau en draagt bij aan de invoering ervan. Het agentschap helpt de Europese Commissie, EU lidstaten en de sociale partners om goed  Europees beleid te ontwikkelingen.
Geografisch_bereik: Europa
Webadres: http://www.cedefop.europa.eu/en
CHEPS
Het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Twente. CHEPS doet onderzoek, geeft trainingen en advies over verschillende aspecten van hoger onderwijs beleid, met name vanuit een internationaal vergelijkend perspectief.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: https://www.utwente.nl/bms/cheps/
CINOP
Stichting CINOP is een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Wij werken zowel nationaal als internationaal, zowel voor publieke als private partijen; met hart voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: http://www.cinop.nl
CITO
Het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) is een organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van examens en toetsen. Ook zet Cito zijn expertise graag in voor trainingen, advies, onderzoek en kennisdeling. Dit doen ze voor onderwijs, bedrijven en overheden.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: Http://www.cito.nl
CPB
Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, Kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties.
Het werk van het CPB bevindt zich op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: Http://www.cpb.nl/
CPS
CPS is een adviesbureau voor het onderwijs. Het CPS helpt scholen en mensen in het onderwijs die zich verder willen ontwikkelen en het beste uit zichzelf en uit hun school willen halen. Dat doen ze door middel van advies en (project)begeleiding en het organiseren van professionaliseringstrajecten.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: http://www.cps.nl/
CvI
Naast de jaarlijkse grote CvI conferenties, Dé Managementconferentie en Onderwijsvernieuwing en ICT Conferentie, faciliteert en organiseert het Consortium voor Innovatie diverse activiteiten in het Innovatiehuis.
Het CvI faciliteert ontmoetingen, het bij elkaar brengen van mensen vanuit diverse organisaties. Het ‘koppelen’ van mensen uit verschillende werkvelden en het zorgen dat mensen van binnen de organisatie in contact gebracht worden met mensen van buiten.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: http://www.cviweb.nl/
DIE
Het Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor het volwassenenonderwijs in Duitsland.
Geografisch_bereik: Europa
Webadres: http://www.die-bonn.de/
DUO
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informatie onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: http://www.duo.nl
Ecabo
Kenniscentrum ECABO richt zich op het verbeteren van de  kwaliteit van beroepsonderwijs en bedrijfstrainingen en duale opleidingen in  het bijzonder.
Per augustus 2015 zijn de wettelijke taken (WEB) overgegaan naar de Stichting SBB. ECABO is als werkorganisatie voortgezet met als kernactiviteiten advisering over ontwerp en inrichting van beroepsopleidingen en bedrijfstrainingen, curriculumontwikkeling, én de training van praktijkopleiders.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: http://www.ecabo.nl
ecbo
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) verricht onafhankelijk onderzoek in opdracht. De expertise van ecbo ligt in het beroepsonderwijs en het heeft een nauwe band met de onderwijspraktijk. Dit levert toegankelijke kennis op, wetenschappelijk verantwoord en toepasbaar voor zowel praktijk als beleid. Ecbo verspreidt deze kennis op vele manieren. Met als doel: het beroepsonderwijs voor studenten in Nederland beter maken.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: Http://www.ecbo.nl
ECORYS
Ecorys is een internationaal onderzoeks- en beleidsadviesbureau. Het helpt private en publieke leiders bij het maken van gefundeerde keuzes op het gebied van sociale, ruimtelijke en economische vraagstukken. Ecorys ontwikkelt, implementeert en evalueert beleidsprogramma’s op lokaal, nationaal en mondiaal niveau.
Geografisch_bereik: Europa
Webadres: Http://www.ecorys.nl/
EF Education First
Education First (EF) organiseert taalonderwijs, culturele uitwisseling en educatieve reizen voor scholieren, studenten en volwassenen en professionals.
Geografisch_bereik: Wereldwijd
Webadres: http://www.ef.nl
EIM
EIM is onderdeel van Panteia en doet onderzoek naar ondernemerschap, bedrijfsontwikkeling, internationalisering, administratieve lasten, branches en sectoren, innovatie en ict, marktwerking, economie en ruimte, zorg en veiligheid, arbeidsmarkt en onderwijs, en duurzaam ondernemen.
Geografisch_bereik: Regionaal, Nederland, Europa
Webadres: Http://www.eim.nl
E-Quality
In 2012 is Atria ontstaan, uit een fusie tussen Aletta en E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit.
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.
Als kennisinstituut verzamelen, beheren en delen ze het erfgoed van vrouwenbewegingen, onderzoeken ze de huidige positie van vrouwen in de samenleving en geven ze advies voor toekomstig beleid.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: Http://www.e-quality.nl/e-quality/pagina.asp?pagkey=42346
EUROSTAT
Eurostat is het statistische bureau van de Europese Unie. Het heeft als taak de Europese Unie te voorzien van statistische gegevens op Europees niveau die vergelijkingen tussen landen en regio's mogelijk maken.
Geografisch_bereik: Europa
Webadres: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
Eurydice
Het Eurydice netwerk is een informatiewerk voor onderwijs in Europa dat sinds 2007 is opgenomen is in het actieprogramma voor leven lang leren van de Europese Commissie.
Geografisch_bereik: Europa, Wereldwijd
Webadres: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
Expertisecentrum TOP
Het Expertisecentrum TOP (taal, ouderbetrokkenheid en participatie) bundelt en verspreidt kennis en instrumenten voor TOP en het internationale 'family literacy'. Het biedt handreikingen voor vertaling van beleid naar praktijk.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: http://www.expertisecentrumtop.nl/
Freudenthal Instituut
Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: https://www.uu.nl/onderzoek/freudenthal-instituut
Fundeon
Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. De zogeheten wettelijke taken zijn vanaf 1 augustus 2015 overgeheveld naar de landelijke Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
Op 1 juli 2016 is het nieuwe kennis- en adviescentrum Volandis gestart. Volandis is het resultaat van het cao-akkoord Bouw & Infra. Sociale partners willen een integrale aanpak als het gaat om gezond, veilig werk en de ontwikkeling van werknemers.
Geografisch_bereik: Nederland
Webadres: https://www.volandis.nl/
GION
Het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION) is onderdeel van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Doel van het onderzoeksinstituut is het vergroten van de kennis over het onderwijs en het verbeteren van de onderwijspraktijk. Het GION verricht daarom zowel fundamenteel onderzoek als opdrachtonderzoek.
Geografisch_bereik: Nederland, Europa
Webadres: Http://www.rug.nl/gion/index
1 - 30Volgende