CEDEFOP

Het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) is een agentschap van de Europese Unie. Cedefop ondersteunt beleidsontwikkeling over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op Europees niveau en draagt bij aan de invoering ervan. Het agentschap helpt de Europese Commissie, EU lidstaten en de sociale partners om goed Europees beleid te ontwikkelingen.