Links

Websites met statische data of onderzoeksinformatie.

Aanbodmbo

Overzicht van de actuele kwalificaties en daaraan gekoppelde oudere kwalificaties die niet meer geldig zijn maar waarop nog wel deelnemers zijn ingeschreven. Hierin staan opgenomen: het crebonummer, de gehanteerde kwalificatienaam, en het niveau van ...

Basisgegevens bekostigd onderwijs

De basisgegevens komen voort uit een initiatief van de vier grote gemeenten, het ministerie van OCW en het voormalige CFI, nu DUO. Deze partijen stelden in de jaren negentig met elkaar vast welke onderwijsgegevens de gemeenten nodig hebben om een ...

CBS Onderwijscijfers

Op deze cijferpagina vindt u belangrijke en veel geraadpleegde StatLine-tabellen. De links tonen een selectie uit de gehele StatLine-tabel. Deze selectie is aan te passen door op de pijl met de tekst ‘pas gegevens aan’ te klikken. ...

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Selecties per thema mogelijk, o.a. onderwijs. Het Jaarboek Onderwijs in Cijfers bevat de meest actuele informatie over het onderwijs: over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven, over stromen en cohorten. Daarnaast komen speciale ...

Data overheid

Data.overheid.nl is het open dataportaal van de Nederlandse overheid. Op dit portaal vindt u onder andere informatie over open overheidsdata en het landelijke register met verwijzingen naar bestaande open datasets. Het portaal richt zich op openbare ...

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) – CFI

De IB-Groep en CFI vormen vanaf januari 2010 één organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO onderwijs mogelijk.Op deze site vindt u ...

Doorstroomatlas vmbo

Deze doorstroomatlas geeft inzicht in de onderwijsloopbanen van vmbo’ers. Groepen vmbo’ers zijn meerdere jaren gevolgd, om zo informatie te krijgen over de opleidingen die zij volgen op het vmbo en het mbo en over hun studiesucces. ...

European InfoNet Adult Education

European InfoNet Adult Education is a network of leading representatives for national and international adult education in Europe. With our network, we enable and support the intensive exchange of information on adult education throughout Europe. Our...

Inspectie van het Onderwijs

Hier vindt u informatie over de kwaliteit en prestaties van het onderwijsbestel. Voor wat betreft beroepsonderwijs en volwasseneneducatie...

Kans op Werk

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft veel informatie over middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven beschikbaar. Kansopwerk.nl bundelt de informatie over opleidingen, stage- en leerbanen en de arbeidsmarkt...

Kerncijfers Schoolverlatersonderonderzoeken

De cijfers op deze website zijn gebaseerd op de schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. In het kader van deze onderzoeken worden jaarlijks de gediplomeerde schoolverlaters en afgestudeerden van het VO, het ...

MBO Raad

Naast nieuws uit de sector, beleidsdocumenten en feiten en cijfers, publiceert de MBO Raad ook benchmarks.​

Ministerie OCW- Algemeen portaal

Algemeen portaal van het Ministerie OCW. Bevat informatie over de organisatie van OCW, nieuws en beleidsinformatie (o.a. kamerstukken, brieven, rapporten, feiten en cijfers)​

Ministerie OCW: Trends in Beeld – kerncijfers

De site is ingericht rondom de belangrijkste doelen en functies van deze stelsels en de verantwoordelijkheid van de minister van OCW. Voor onderwijs: Onderwijsbestel, toegankelijkheid, kwaliteit, doelmatigheid en socialisatiefunctie. De meest actuele...

Open Onderwijsdata

Op deze website worden onderwijsgegevens in de vorm van datasets weergegeven. Het nieuwe Leverbeleid van DUO impliceert o.a. dat voor ‘derden’ zogenaamde...

ReferNet

ReferNet Nederland is een gezamenlijk project van ecbo en Cedefop, de Europese organisatie voor het beroepsonderwijs. ReferNet heeft als doel om onderzoeks- en beleidsinformatie over het beroepsonderwijs van en naar Europa te verspreiden.

RWI

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) was van 2002 tot 2012 het overlegorgaan en expertisecentrum van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI is gestopt per 1 juli 2012. Deze site blijft in de lucht tot 1 juli 2013. Zo blijven de producten van de ...

SBB

SBB is de vereniging van de zeventien kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. De zeventien kenniscentra vertegenwoordigen meer dan veertig verschillende branches.

Stamos

Stamos is de databank voor arbeidsmarktinformatie over onderwijssectoren. Hier zijn de belangrijkste openbare cijfers over de vraag naar en het aanbod van onderwijspersoneel gebundeld en toegelicht.De gegevens zijn gerangschikt naar onderwerp, sector...

VSV-verkenner

Bekijk met de VSV-Verkenner de stand van zaken met betrekking tot voortijg schoolverlaten in Nederland: op landelijk niveau, per RMC-regio, gemeente of school, bekijk de resultaten van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, maak...