Monitors

Monitor over een bepaald onderwerp:

(Sectorale) Arbeidsmarktinformatie

Doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de inhoud, kwaliteit en bruikbaarheid op regionaal niveau van arbeidsmarktinformatiebronnen, de mogelijke lacunes erin en het feitelijke gebruik ervan. Research voor Beleid en EIM voerden het ...

Arbeidsmarkt Metalelektro

Twee keer per jaar vindt een meting via het internet plaats voor de Arbeidsmarktmonitor. Aan de deelnemende bedrijven, het werkgeverspanel, worden een aantal vragen voorgelegd die kunnen gaan over openstaande vacatures, instroom, uitstroom, ...

Basiscijfers Jeugd

Basiscijfers Jeugd laat de ontwikkelingen zien op het terrein van werkgelegenheid, onderwijs en stage- en leerbanen voor jongeren voor de 30 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Er wordt in beeld gebracht wat de ontwikkelingen in de afzonderlijke ...

Benchmark MBO Raad

Met de Benchmark middelbaar beroepsonderwijs laat de sector zien hoe de instellingen hun budget besteden (Financiële prestaties), hoeveel deelnemers het mbo gediplomeerd verlaten Studiesucces) en wat de deelnemers vinden van het onderwijs (...

Bestel in Beeld

Bestel in Beeld is overgegaan in Trends in Beeld en daarmee gekoppeld aan de begroting. Bevat ook voormalig Kennis in Kaart gegevens. De publicatie Trends in Beeld 2012 bevat onder andere een onderbouwing van de monitor begroting OCW, de samenvatting...

BPV Barometer ‘Kans op Werk’

De Barometer laat zien hoe de beschikbaarheid van stages en leerbanen zich ontwikkelt en waar mogelijke knelpunten zijn. De Barometer schenkt ook altijd aandacht aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De SBB Barometer verschijnt ieder kwartaal.

BPV Monitor

Met de BPV Monitor 2016 meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv). Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf, de student en de bpv-begeleider ...

CGO Monitor

Sinds 2004 worden de experimenten met de competentiegericht kwalificatiedossiers gevolgd door de ‘CGO monitor. In het begin richtte de monitor zich op de voortgang van het ‘herontwerp’-proces in de experimenten. De huidige meting onderzoekt de ...

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016

Jaarlijkse rapportage over de huidige en de toekomstige arbeidsmarktsituatie. Het rapport is gebaseerd op gedetailleerde arbeidsmarktinformatie naar sector, beroep en opleiding, zoals deze is opgenomen in het Arbeidsmarktinformatiesysteem (AIS) van ...

De Sociale Staat van Nederland

Beschrijving en analyse van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Het bevat kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, zorg, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid, huisvesting en woonomgeving. Ook het ...

Education at a Glance

Education at a Glance is de meest volledige internationale vergelijking op het terrein van onderwijs. In dit jaarlijks rapport worden de onderwijsstelsels van landen over de wereld met elkaar vergeleken op basis van een breed scala aan statistische ...

Evaluatie EU/LLL

In overleg met de Nationale Autoriteit (het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft het Nederlands Nationaal Agentschap voor LLL (NA LLL) onderzoeksbureau Research voor Beleid opdracht gegeven de nationale interim-evaluatie van het LLP...

Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO)

Sinds 1994 worden voor de Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO) op persoonsniveau lesgegevens verzameld over het lesgevend personeel in het voortgezet onderwijs. Voor deze tellingen kunnen de scholen voor alle lesgevenden een online ...

Jaarboek onderwijs

In het Jaarboek Onderwijs presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs: over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven, over stromen en cohorten. Daarnaast komen enkele speciale onderwerpen aan bod. In editie 2011 ...

JOB Monitor

Hét landelijke onderzoek naar de tevredenheid van mbo’ers over hun onderwijs. Uitgevoerd door IOWO, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast het rapport met het landelijke beeld maakt de JOB de uitslagen ook per instelling en sector ...

Kennis in Kaart

Deze jaarlijkse publicatie bevat informatie over de stand van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland en de beleidsvoornemens voor het hoger onderwijs en het wetenschapsbeleid. De publicatie bevat de volgende onderwerpen: voortgang van de ...

Landelijke Jeugdmonitor

De monitor bevat indicatoren en publicaties over de jongeren van 0 tot 25 jaar op de volgende gebieden: jongeren en gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeid en justitie.

Leefstijlscan sport en bewegen

De DSP-groep monitort hoe het ervoor staat met bewegen en sport in het mbo. Hiervoor heeft het onderzoeksbureau de afgelopen jaren een 0-, 1- en 2-meting gedaan

Meerjaren Innovatie en Kennis Kompas (MIKK)

Het Meerjaren Innovatie en Kennis Kompas, kortweg MIKK, is een hulpmiddel voor het maken van strategische en thematische keuzes op het terrein van kennis en innovatie in Nederland. Daartoe biedt deze MIKK-website een grote hoeveelheid gegevens over ...

Mobiliteitsstatistieken

Actuele statistieken over internationale uitwisseling en mobiliteit in het hoger onderwijs. De cijfers geven inzicht in de laatste ontwikkelingen in internationalisering en mobiliteit. Er worden trends gesignaleerd en beleidsrelevante kanttekeningen ...

Monitor (HBO) Sprint programma

Het Sprintprogramma zet in op meer deelname van studenten aan een bètatechnische studie aan een hogeschool of universiteit, minder tussentijds afhaken of van opleiding veranderen en ze de gekozen bètatechnische studie vaker succesvol afronden en ...

Monitor 2010: Deelnemerszorg en ZAT’s in het mbo

In 2010 hebben alle 44 ROC’s één of meer zorg- en adviesteams. Dit blijkt uit het jaarlijkse monitor-onderzoek van het Landelijk Steunpunt ZAT naar de zorgstructuur van het mbo. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek vindt u in de ...

Monitor Associate degree

In het studiejaar 2006-2007 is de Ad-monitor van start gegaan. De Ad-monitor zal de pilots tot en met 2010 volgen. In dat jaar wordt verslag gedaan van de eindevaluatie. In deze eindevaluatie komen ook de langetermijneffecten van de invoering van de ...

Monitor MBO-Ambitie Programma

Het Ambitie Programma (2003-2010) was erop gericht mbo-instellingen te ondersteunen om te komen tot aantrekkelijker technisch onderwijs en een betere aansluiting op het vmbo, hbo en de arbeidsmarkt. De scholen dienden dat concreet te maken door een ...

Monitor Post Initieel

De monitor postinitieel is een onderzoek naar de deelname van volwassenen aan postinitieel onderwijs. De monitor publieke infrastructuur onderzoekt de positie van de publieke infrastructuur (roc’s, aoc’s, vakscholen en hbo’s) in de markt van ...

Monitor Sociale veiligheid

Tweejaarlijks onderzoek in de mbo-sector naar een aantal aspecten van veiligheid. Mbo-instellingen geven sinds het begin van deze eeuw structureel vorm aan goed veiligheidsbeleid. Dat gebeurt vanuit de vier pijlers van sociale veiligheid, zoals het ...

Monitor Sociale Veiligheid mbo

De Monitor Sociale Veiligheid is een representatief landelijk onderzoek naar de sociale veiligheid in de mbo-sector gericht op deelnemers, personeel en beleidsmakers. Het onderzoek wordt sinds 2001-2002 uitgevoerd door het Ecbo in opdracht van de MBO...

Nationaal scholieren onderzoek

Het Nibud Scholierenonderzoek 2010-2011 is het elfde onderzoek in de reeks van Scholierenonderzoeken die het Nibud sinds 1984 heeft gehouden. Van november 2010 tot en met januari 2011 hebben meer dan 16.500 scholieren de vragenlijst ingevuld. Na ...

Onderwijs in Cijfers

Onderwijs in Cijfers geeft de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland. Deze website is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van ...

Onderwijsverslag

In het Onderwijsverslag bundelt de Inspectie van het Onderwijs sinds 1994 cijfers en informatie, schetst positieve en negatieve ontwikkelingen en doet aanbevelingen om het onderwijs te verbeteren. Het jaarlijks verslag geeft een beeld van de staat ...

School ex monitor

Met het School ex-programma wordt gestimuleerd dat examenkandidaten in het mbo na het behalen van hun diploma langer doorleren om jeugdwerkloosheid te voorkomen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast is het doel om gediplomeerde ...

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Sinds 1991 voert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University in samenwerking met DESAN Research Solutions enkele grootschalige onderzoeken uit onder recente schoolverlaters en pas afgestudeerden. Hiermee wordt ...

Schoolverlatersonderzoeken

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) voert sinds het begin van de jaren negentig in vrijwel alle sectoren van het Nederlandse onderwijsstelsel onderzoek uit onder schoolverlaters. Sinds 1996 is dit schoolverlatersonderzoek in ...

Studie & Werk

Sinds 1997 brengt SEO Economisch Onderzoek jaarlijks in opdracht van Elsevier de arbeidsmarktpositie in kaart van pas afgestudeerde hoger opgeleiden. In het onderzoek worden 20 duizend afgestudeerden van de Nederlandse hogescholen en universiteiten ...

Technomonitor

In de Technomonitor werd de stand van zaken met betrekking tot het bètatechnisch onderwijs, de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven samengebracht. Het bundelt nieuwe en bestaande onderzoeken die in opdracht van het Platform Bèta Techniek zijn ...

The EF English Proficiency Index

The EF EPI is constructed each year from results on a set of English tests completed by hundreds of thousands of adults around the world during the previous calendar year.

TKMST vmbo monitor

TKMST Monitor is een onderzoek van Malmberg in samenwerking met Blauw Research. De TKMST Monitor is het grootste landelijke onderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs en mbo. Sinds 1996 worden jaarlijks de keuzes en motieven in het studie...

Trendrapport vraag/aanbod naar arbeid

Het SCP heeft op 1 augustus 2010 de arbeidsmarktpanels overgenomen van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, OSA. Beide panels bestaan sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. De OSA bracht ieder jaar een trendrapport uit met de ...

VM2

De experimenten overgang vmbo-mbo (VM2), waarin de bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo wordt samengevoegd met een opleiding mbo 2, zijn in 2008 gestart. Het eerste cohort kent circa 30 projecten (677 leerlingen). In augustus ...

VSV Verkenner

De VSV-Verkenner geeft op toegang tot kwantitatieve en kwalitatieve informatie over voortijdig schoolverlaten. Daarnaast biedt de VSV-Verkenner de mogelijkheid regio’s of onderwijsinstellingen onderling met elkaar te vergelijken én er worden ...

VVE Monitor

De landelijke VVE-monitor van Sardes biedt inzicht in de stand van zaken van VVE per oktober 2008.