Kennisnet

Kennisnet ondersteunt het onderwijs bij het laten werken van ict. Ze zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden en delen kennis met het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.