Meerjaren Innovatie en Kennis Kompas (MIKK)

Het Meerjaren Innovatie en Kennis Kompas, kortweg MIKK, is een hulpmiddel voor het maken van strategische en thematische keuzes op het terrein van kennis en innovatie in Nederland. Daartoe biedt deze MIKK-website een grote hoeveelheid gegevens over de maatschappelijke opgaven (in Nederland en de EU), kennisthema’s en innovatiethema’s waar in Nederland door ennisinstellingen, bedrijven en overheden op wordt ingezet. Het uitvoerende werk van MIKK is verricht door AgentschapNL, NWO en TNO. De website is gemaakt door TNO. Tot eind 2010 vond alle werkzaamheden plaats in opdracht van de programmadirectie Kennis en Innovatie. Het project MIKK was onderdeel van kabinetsprogramma Nederland Ondernemend Innovatieland, waarin 10 departementen samenwerken. Vanaf 1 januari 2011 is het MIKK ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het ministerie van EL&I zal de voortgang van de thematische inzet van topsectoren met behulp van het MIKK gaan monitoren. Het MIKK vervult zo een bijzondere rol in het bredere monitoringinstrumentarium van het bedrijfslevenbeleid van EL&I.