Organisaties

Overzicht van organisaties die onderzoek doen op een bepaald terrein:

Aequor

Het kenniscentrum Aequor is opgeheven. Het kenniscentrum Aequor heeft haar wettelijke taken m.b.t. leerbedrijven per 1-8-2015 aan SBB overgedragen. Daarover zijn alle leerbedrijven vorig jaar geïnformeerd.

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. De Algemene Rekenkamer is als Hoog College van Staat onderdeel van de rijksoverheid. Hoge Colleges van Staat zorgen ervoor dat de ...

AO Consult

AO Consult is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en ontwikkeling. Inhoudelijke thema’s waarmee AO Consult zich bezighoudt zijn onder meer: aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, onderwijsontwikkeling, ...

AOC Raad

De AOC Raad is de netwerkorganisatie van de AOC’s (agrarische opleidingscentra) en de Vereniging Buitengewoon Groen. De Raad verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs.

AWTI

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) adviseert de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. De AWTI heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van...

BIBB

Het Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) is een door de Duitse overheid ingesteld instituut voor onderzoek en advies over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Calibris Advies

Calibris Advies heeft per februari 2015 de opleidings- en adviesactiviteiten overgenomen van Calibris, het kenniscentrum voor zorg, welzijn en sport...

CAOP

Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en de zorg...

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd ...

CEDEFOP

Het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) is een agentschap van de Europese Unie. Cedefop ondersteunt beleidsontwikkeling over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op Europees niveau en draagt bij aan de invoering...

CHEPS

Het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Twente. CHEPS doet onderzoek, geeft trainingen en advies over verschillende aspecten van hoger onderwijs beleid, met name vanuit een internationaal ...

CINOP

Stichting CINOP is een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Wij werken zowel nationaal als internationaal, zowel voor publieke als private partijen; met hart voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

CITO

Het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) is een organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van examens en toetsen. Ook zet Cito zijn expertise graag in voor trainingen, advies, onderzoek en kennisdeling. Dit doen ze voor ...

CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, Kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties...

CPS

CPS is een adviesbureau voor het onderwijs. Het CPS helpt scholen en mensen in het onderwijs die zich verder willen ontwikkelen en het beste uit zichzelf en uit hun school willen halen. Dat doen ze door middel van advies en (project)begeleiding en ...

CvI

Naast de jaarlijkse grote CvI conferenties, Dé Managementconferentie en Onderwijsvernieuwing en ICT Conferentie, faciliteert en organiseert het Consortium voor Innovatie diverse activiteiten in het Innovatiehuis...

DIE

Het Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor het volwassenenonderwijs in Duitsland.

DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informatie onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens.

E-Quality

In 2012 is Atria ontstaan, uit een fusie tussen Aletta en E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit...

Ecabo

Kenniscentrum ECABO richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van beroepsonderwijs en bedrijfstrainingen en duale opleidingen in het bijzonder...

ecbo

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) verricht onafhankelijk onderzoek in opdracht. De expertise van ecbo ligt in het beroepsonderwijs en het heeft een nauwe band met de onderwijspraktijk. Dit levert toegankelijke kennis op, wetenschappelijk ...

ECORYS

Ecorys is een internationaal onderzoeks- en beleidsadviesbureau. Het helpt private en publieke leiders bij het maken van gefundeerde keuzes op het gebied van sociale, ruimtelijke en economische vraagstukken. Ecorys ontwikkelt, implementeert en ...

EF Education First

Education First (EF) organiseert taalonderwijs, culturele uitwisseling en educatieve reizen voor scholieren, studenten en volwassenen en professionals.

EIM

EIM is onderdeel van Panteia en doet onderzoek naar ondernemerschap, bedrijfsontwikkeling, internationalisering, administratieve lasten, branches en sectoren, innovatie en ict, marktwerking, economie en ruimte, zorg en veiligheid, arbeidsmarkt en ...

EUROSTAT

Eurostat is het statistische bureau van de Europese Unie. Het heeft als taak de Europese Unie te voorzien van statistische gegevens op Europees niveau die vergelijkingen tussen landen en regio’s mogelijk maken.

Eurydice

Het Eurydice netwerk is een informatiewerk voor onderwijs in Europa dat sinds 2007 is opgenomen is in het actieprogramma voor leven lang leren van de Europese Commissie.

Expertisecentrum TOP

Het Expertisecentrum TOP (taal, ouderbetrokkenheid en participatie) bundelt en verspreidt kennis en instrumenten voor TOP en het internationale ‘family literacy’. Het biedt handreikingen voor vertaling van beleid naar praktijk.

Freudenthal Instituut

Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig ...

Fundeon

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. De zogeheten wettelijke taken zijn vanaf 1 augustus 2015 overgeheveld naar de landelijke Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs ...

GION

Het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION) is onderdeel van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Doel van het onderzoeksinstituut is het vergroten van de kennis over het onderwijs en ...

GOC

GOC geeft advies en ondersteuning in de creatieve industrie. Door individuele ondersteuning bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden en door collectieve ontwikkeling van de branche...

HAN Kenniscentrum Kwaliteit van Leren

Het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren draagt bij aan de kwaliteit van leren in de beroepspraktijk en binnen het bachelor- en masteronderwijs van de Faculteit Educatie van de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Het samenspel tussen praktijk, ...

HPBO

Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) is opgericht door de brancheorganisaties in het beroepsonderwijs om experimenten en innovaties te stimuleren die leiden tot een beter functionerende beroepskolom. HPBO voert sinds 2002 de subsidieregeling het ...

IEA

The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) is een onafhankelijk internationaal samenwerkingsverband van nationale onderzoeksinstituten, academici en analisten die onderzoek doen voor beter onderwijs wereldwijd. ...

Innovam

Innovam is het opleidingscentrum voor de mobiliteitsbranche. Ze geven advies en verzorgen trainingen op het gebied van mobiliteit...

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs is een inspectiedienst van het ministerie van OCW. De Inspectie bewaakt en bevordert de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Ze houdt toezicht op de kwaliteit van alle onderwijssectoren, van voorschoolse educatie en...

ITS

Het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) is per 1 april 2016 opgeheven...

ITTA

Het ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal, dat met kennis van zaken én maatschappelijke betrokkenheid bij wil dragen aan kwaliteitsontwikkeling van het (taal)onderwijs en taalbeleid. De doelgroep is zo breed als de ...

IVA Onderwijs

IVA Onderwijs staat voor onderzoek en advies op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Samen met opdrachtgevers verrichten ze praktijkgericht onderzoek naar diverse onderwijsvraagstukken, van het werken en leren van onderwijsprofessionals tot de ...

JOB

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is een belangenvereniging voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Elk jaar wordt een bestuur gekozen dat bestaat uit mbo-studenten. Zij worden ondersteund door een team van beleidsmedewerkers ...

KBA Nijmegen

Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt te Nijmegen (KBA Nijmegen) doet onderzoek en geeft advies over onderwijs, de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt en de organisatie van arbeid. In opdracht van derden verrichten ze onafhankelijk, ...

KC Handel

Kenniscentrum Handel (KCH) het is kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sector handel en de bedrijfstak MITT (Mode-, Interieur-, Tapijt en Textielindustrie).​​

Kennisnet

Kennisnet ondersteunt het onderwijs bij het laten werken van ict. Ze zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden en delen kennis met het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar ...

Kenteq

Kenteq is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de technische sector. Actuele ontwikkelingen in het technisch vakmanschap worden samen met partners vertaald naar concrete opleidings-, scholings- en begeleidingsproducten...

Kenwerk

Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening...

KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is een in 1808 opgericht onafhankelijke organisatie. De KNAW adviseert de Nederlandse regering op tal van onderwerpen die de wetenschap betreffen. De Akademie bevordert de kwaliteit en de ...

KOC

KOC Nederland is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sector uiterlijke verzorging, i.e. de kappers-, schoonheidsspecialisten-, pedicure- en grimeursbranche...

Kohnstamm Instituut

Het Kohnstamm Instituut doet onderzoek op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Het onderzoeksterrein voor onderwijsonderzoek door Kohnstamm beslaat alle sectoren: voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet ...

KPC Groep

KPC Groep is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau. KPC Groep streeft naar het realiseren van duurzame verbeteringen op het gebied van leren en opleiden. Ze zijn actief op de snijvlakken van onderwijs, bedrijfsleven, arbeidsmarkt, jeugdzorg ...

Lectoraat Beroepsonderwijs

Het lectoraat beroepsonderwijs aan de Hogeschool Utrecht (HU) heeft als focus het leren, opleiden en professionaliseren voor beroepsuitoefening. Het gaat dan om beroepsonderwijs dat voorafgaand aan de beroepsloopbaan wordt gevolgd maar ook om ...

LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Via kennisdeling en onderzoek draagt het instituut bij ...

MBO Diensten

MBO Diensten is een innovatief, dienstverlenend projectenbureau voor het middelbaar beroepsonderwijs. MBO Diensten voert projecten uit in opdracht van onder andere de MBO Raad, het ministerie van OCW en mbo-scholen.

MBO Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 66 onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten. De MBO Raad behartigt de ...

Ministerie OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, cultuur en wetenschap, met inbegrip van emancipatie, media, cultureel erfgoed en studiefinanciering. Doelstelling van OCW is zorgen ...

Ministerie SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, ...

Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. Het ministerie zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ...

MKB Nederland

MKB-Nederland is de overkoepelende brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland. De organisatie streeft naar een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland, waarin bedrijven de kans krijgen om te groeien.

NA-LLL

Het Nationaal agentschap Leven Lang Leren (NA LLL) in Nederland verantwoordelijk voor de coördinatie van het Europese subsidieprogramma Een Leven Lang Leren. Het NA LLP verstrekt informatie over de mogelijkheden van het programma aan Nederlandse ...

Narcis

Het National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is een nationale portal voor informatie over wetenschappers en hun werk. NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig...

NCVER

Het National Centre for Vocational Education Research (NCVER) is een door de Australische overheid ingestelde organisatie voor onderzoek en statische gegevens over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Nibud

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.​

NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het NJi helpt organisaties in de jeugdsector de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren door het ontwikkelen, beheren en implementeren ...

NRO

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

NRTO

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO handhaaft en bevordert de kwaliteit van het particulier onderwijs en overlegt ...

Nuffic

Nuffic is een Nederlandse non-profitorganisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Nuffic ondersteunt internationalisering in het hoger onderwijs, onderzoek en beroepsonderwijs in Nederland en daarbuiten en helpt wereldwijd de ...

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een zelfstandig bestuursorgaan onder toezicht van met ministerie van OCW. NWO is de nationale Nederlandse wetenschapsfinancier (tweedegeldstroomfinancier) en heeft tot taak het ...

O+S

Het Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) is een onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam. O+S verzorgt informatie ten behoeve van het ontwikkelen en evalueren van beleid en voert daartoe onderzoek uit op allerlei gebieden waaronder onderwijs en ...

OECD

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO; Engels: OECD) is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, bestuderen en coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke ...

Onderwijsarbeidsmarkt

Het SBO is per 31 december 2011 beëindigd. De sociale partners, verenigd in het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, hebben besloten hun activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt per sector voort te zetten. De website wordt nog aangepast aan de...

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

OU

De Open Universiteit (OU) is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs. De Open Universiteit heeft een hoogwaardig onderwijsaanbod voor wie niet kan (of ...

Platform 31

KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV zijn per 1 juli 2012 gefuseerd tot Platform31. Daarmee ontstaat een nieuwe kennisorganisatie die positief wil bijdragen aan het oplossen van ruimtelijke, economische en sociale vraagstukken.

Platform Beta Techniek

Het Platform Bèta Techniek is een door de Nederlandse overheid ingestelde organisatie die tot taak heeft te zorgen voor een goede beschikbaarheid van bètatechnici, om zo een bijdrage te leveren aan het behoud van de Nederlandse kenniseconomie.

Platform Bewegen en Sport

Het Platform Bewegen en Sport maakt sinds de zomer van 2010 deel uit van MBO Diensten. Bewegen en sport moeten een integraal onderdeel zijn van mbo-opleidingen. Mbo-instellingen kunnen zich aansluiten bij het platform en financiële en inhoudelijke ...

PMLF

PMLF is het kenniscntrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Proces- en Algemene operationele techniek, Milieutechniek, Media en Laboratoriumtechniek. De zogeheten wettelijke taken zijn vanaf 1 augustus 2015 overgeheveld naar de ...

Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut is een onafhankelijke organisatie, ingesteld door het ministerie van OCW. Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie.

ReferNet Nederland

ReferNet Nederland is een gezamenlijk project van ecbo en Cedefop, de Europese organisatie voor het beroepsonderwijs. ReferNet heeft als doel om onderzoeks- en beleidsinformatie over het beroepsonderwijs van en naar Europa te verspreiden.

ReflecT

Het Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion at Tilburg University (ReflecT) is een interfacultair onderzoeksinstituut voor flexibiliteit, arbeidsmarktdynamiek en sociale cohesie van de Universiteit Tilburg.

Regioplan

Regioplan is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van beleidsondersteuning. Onderwijs en werk en inkomen zijn een paar van de kennisgebieden van Regioplan.

ResearchNed

ResearchNed is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat is gespecialiseerd in sociaal wetenschappelijk onderzoek, beleidsadvisering en kennisoverdracht op onderwijs gerelateerde thema’s zoals studenttevredenheidsonderzoek, uitval en voortijdig ...

Risbo

Risbo is een zelfstandig onderzoeksinstituut op het gebied van leren en samenleven. Risbo is verbonden aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en richt zich op drie belangrijke thema’s: Grote Steden, ...

RMO

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) adviseert regering en parlement over sociale verhoudingen in Nederland.

ROA

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de faculteit Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hoofddoel is het verbeteren van de kennis over de relatie tussen onderwijs en de ...

RvB

Research voor Beleid is onderdeel van de Panteia holding, een onderzoeksbureau op het gebied van beleidsonderzoek, beleidsadvisering en marktonderzoek. Research voor Beleid verricht ondermeer onderwijsonderzoek voor diverse opdrachtgevers binnen alle...

saMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle MBO-instellingen en heeft sterke banden met de MBO Raad en met Kennisnet. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.

Sardes

Sardes is een advies- en onderzoeksbureau voor de sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugd.

Savantis

Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie. De zogeheten wettelijke taken zijn vanaf 1 augustus 2015 overgeheveld naar de landelijke Samenwerkingsorganisatie ...

SBB

In de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig ...

SBO

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) was het kenniscentrum voor werken in het onderwijs. De sociale partners verenigd in het SBO hebben op 31 december 2011 de stichting SBO beëindigd en zetten hun activiteiten op het gebied van de ...

SCP

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een interdepartementaal wetenschappelijk instituut, dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. Het SCP rapporteert aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en maatschappelijke en ...

SEO

SEO Economisch Onderzoek (voorheen Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam) is een wetenschappelijk instituut voor toegepast economisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. SEO Economisch Onderzoek is ...

SEOR

Sociaal Economisch Onderzoek Rotterdam (SEOR) is een nauw aan de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit gelieerd onderzoeksinstituut. SEOR voert contractonderzoek uit voor onder andere ministeries, gemeenten en internationale organisaties ...

SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan dat het kabinet en parlement adviseert over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de SER werken onafhankelijke...

SH&M

SH&M is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de timmer- en meubelindustrie, houthandel en parketbranche. De zogeheten wettelijke taken zijn vanaf 1 augustus 2015 overgeheveld naar de landelijke Samenwerkingsorganisatie ...

SIOB

SIOB voert de landelijke regie op het bibliotheekbestel, bevordert de samenhang, verbinding en efficiëntie binnen het openbare bibliotheekstelsel als geheel en ontwikkelt en initieert beleid en innovatie binnen de sector. SIOB heeft eind 2012 de (...

Smets+Hover

Smets+ hover+ is een adviesbureau dat zich met adviestrajecten, beleidsonderzoeken en veranderprojecten richt op de sectoren onderwijs, zorg en openbaar bestuur. Inhoudelijke specialisaties zijn beleid en innoveren.

Steunpunt Taal & Rekenen mbo

Het Steunpunt taal en rekenen mbo is een initiatief van het Ministerie van OCW om mbo scholen te ondersteunen bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs. Het Steunpunt informeert scholen over toetsing, examinering en relevante wet- en ...

Steunpunt Taal en Rekenen VE

In de periode 2012-2015 zal het Steunpunt Taal en Rekenen VE i.s.m. de Stichting Lezen & Schrijven en andere organisaties zorg dragen voor de ondersteuning bij de implementatie van het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015. De taken van het ...

Stichting ABC

Stichting ABC is een stichting van en voor laaggeletterden in heel Nederland. In verschillende provincies zijn afdelingen van ABC die opkomen voor de belangen van de groep laaggeletterden in Nederland.

Stichting Expertisecentrum ETV.nl

Stichting Expertisecentrum ETV.nl realiseert educatieve en multimediale oefen- en instructieprogramma’s voor laagopgeleiden en laaggeletterden. Met de series en oefenprogramma’s kan de doelgroep zelfstandig of begeleid oefenen met ...

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven is opgericht in 2004 en heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het bestrijden van analfabetisme en laaggeletterdheid in Nederland. De stichting is een initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden.

Stichting LISA

LISA is een databestand van de Stichting LISA met daarin gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component...

StvdA

De Stichting van de Arbeid is een landelijk overlegorgaan op private basis waarin twee partijen deelnemen: de centrale organisaties van werkgevers en die van werknemers. De Stichting wil als overlegorgaan voor deze organisaties goede ...

SURFfoundation

SURF is een samenwerkingsverband van Nederlandse hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. In SURF werken deze instellingen samen aan innovatieve projecten die de kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek verbeteren.

SVGB

SVGB is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor kleinschalige beroepsgroepen met specialistisch vakmanschap in de gezondheidstechnische, creatief-technische en ambachtelijk technische sector. De zogeheten wettelijke taken zijn vanaf 1 ...

SVO

SVO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de verse voedingssector. De zogeheten wettelijke taken zijn vanaf 1 augustus 2015 overgeheveld naar de landelijke Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, ...

TIER

Het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) is een onderzoeksinstituut dat zich richt op evidence based onderwijs. TIER heeft drie partners: de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit ...

UNESCO

De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is een organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door ...

UNESCO-UNEVOC

UNESCO-UNEVOC is een organisatie van de UNESCO gespecialiseerd in beroeps- en volwasseneneducatie.

UTwente

De faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente verricht ondermeer fundamenteel en toegepast onderzoek binnen de gezondheidszorg, het onderwijs, de overheid en de zakelijke dienstverlening.

UvA

De Universiteit van Amsterdam is op verschillende manieren betrokken bij (onderzoek naar) het beroepsonderwijs. Medewerkers van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding participeren in het College of Child Development and Education...

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ. Het UWV...

Vereniging Hogescholen

De Vereniging Hogescholen (vroegere HBO-raad) is de belangen- en werkgeversvereniging van de door de overheid bekostigde Nederlandse hogescholen.

Verwey-Jonker

Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein. Een van de de drie onderzoeksgroepen van het instituut richt zich op jeugd, opvoeding en onderwijs.

VOC

VOC is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de carrosseriebranche. De zogeheten wettelijke taken zijn vanaf 1 augustus 2015 overgeheveld naar de landelijke Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

VTL

VTL is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfleven voor de sector Transport en Logistiek. De zogeheten wettelijke taken zijn vanaf 1 augustus 2015 overgeheveld naar de landelijke Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Welten-instituut

Het Welten-instituut is het onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit. Het richt zich op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door onderwijsonderzoek dat zowel van hoog wetenschappelijk niveau als ...

WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een onafhankelijke denktank voor de Nederlandse regering. De Raad heeft tot taak ten behoeve van het regeringsbeleid wetenschappelijke informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op ...